Româna
English

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

PRIVACY POLICY


 Această politică împreună cu Termenele și condițiile de utilizare ai acestei aplicații sunt menite să vă informeze cu privire la datele personale despre dvs. pe care le colectăm, le folosim, dezvăluim, le împărtășim sau le prelucrăm atunci când utilizați această aplicație. Această politică descrie și modul în care vă protejăm datele personale. Vă rugăm să citiți cu atenție această politică împreună cu Termenele și condițiile de utilizare.

 This policy together with the Terms of service of this application are meant to inform you on which personal data about you we collect, use, disclose, share or process when you are using this app. This Policy also describes how we protect your personal data. Please read this Policy carefully, together with the Terms of service.

1. CINE SUNTEM?

1. WHO WE ARE?

 Donorium este o aplicație dezvoltată de Smart Society, un ONG înregistrat în România, cu sediul în București. Smart Society este operatorul cu privire la datele cu caracter personal pe care le furnizați prin aplicația Donorium. Pentru a intra în legătură cu noi, ne puteți scrie la hello@smartsociety.ro.

 Donorium is an application developed by Smart Society, an NGO registered as a legal entity in Romania and based in Bucharest. For contacting Smart Society please write at hello@smartsociety.ro

2. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

2. WHAT IS PERSONAL DATA?

 Datele cu caracter personal sunt informațiile care pot fi utilizate pentru a vă identifica, cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, informații despre sănătatea dvs., numele de utilizator al rețelelor sociale, locația. De asemenea, când utilizați aplicația noastră, colectăm anumite informații pe care le furnizați despre dvs. ("date personale").

 Personal data is the information which can be used to identify you such as your name, e-mail address, health information, social media usernames, location. When you are using our app, we collect certain information that you provide about you (“personal data”).

3. CE DATE PERSONALE PRELUCRĂM ȘI DE CE?

3. WHAT PERSONAL DATA DO WE PROCESS AND WHY?

 Donorium prelucrează următoarele date cu caracter personal despre dvs.:

 • numele
 • data de naștere
 • genul
 • localitatea
 • istoricul donărilor
 • grupa de sânge
 • locația
 • prietenii Facebook
 • preferințe despre notificări
 • istoricul distribuirilor apelurilor la donare
 • istoricul prietenilor invitați
 • poza de profile
 • identificatorul unic al dispozitivelor hardware folosite

 Donorium prelucrează, de asemenea, date legate de realizările obținute prin aplicație: donații, de acțiuni de donare, prieteni invitați, donări ale prietenilor invitați, nominalizări sau numărul de puncte câștigate în aplicația Donorium.

 Datele sunt folosite în scopul creării profilului dvs., gestionării contului dvs. și efectuării unei programări la cel mai apropiat centru de donare, precum și pentru a vă trimite știri legate de nevoile de donare ale centrelor de transfuzie. Informațiile primite sunt personalizate în funcție de alegerea centrului de transfuzie și de grupa de sânge pe care o introduceți. Puteți alege cât de multe date ne furnizați, dar rețineți că nu veți putea utiliza toate funcționalitățile aplicației dacă nu introduceți o parte din aceste informații.

 În aceste scopuri, în scopul asigurării securității contului dvs. și pentru a vă oferi diverse beneficii prin aplicație, prelucrăm informațiile pe care ni le furnizați.

 Aceste informații sunt prelucrate pentru a putea realiza contractul (Termenele și condițiile de utilizare ale aplicației) cu dvs. și cu acordul dvs. Pentru a vă exprima consimțământul de a primi notificări, selectați "permiteți" atunci când vi se solicită acceptarea de a primi notificări. Veți putea ulterior edita consimțământul în setările telefonului pentru primirea de notificări. Unele funcționalități, cum ar fi locația, sunt sub controlul dvs. și le puteți dezactiva din setările telefonului. Veți primi însă notificări legate de contul dvs. Notificările pot fi găsite în secțiunea de notificări a aplicației.

 Pentru a vă înscrie utilizând contul de Facebook, Donorium va avea acces la profilul dvs. public, prietenii și adresa de e-mail, iar contul dvs. va fi creat automat.

 De asemenea, colectăm automat informații cum ar fi informații despre dispozitive și conexiuni, zona geografică, adresa IP, informații despre utilizarea serviciilor noastre, cum ar fi informații navigaționale, în scopul instalării aplicației și în interesul nostru legitim de a îmbunătăți caracteristicile și funcționalitățile aplicației.

 Vom folosi date anonimizate în scopuri statistice.

 Sunteți responsabil pentru acuratețea informațiilor pe care le furnizați în aplicația Donorium. Puteți actualiza sau șterge contul din setările aplicației.

 Donorium processes information about you, meaning personal data such as:

 • your name
 • date of birth
 • gender
 • address
 • donation history
 • blood type
 • location
 • Facebook friends
 • notification preferences
 • history of the donation call shares
 • history of invited friends
 • profile picture
 • unique identificator of the used hardware devices

 Donorium also processes data connected to achievements for donation-related activity: donations, donation call shares, invited friends, donations of the invited friends, appointments, number of points earned in Donorium app.

 The data is used for the purpose of creating your profile, managing your account and making an appointment at the nearest donation centre as well as for sending you news related to the donation needs of the blood transfusion centres. The information you receive are tailored to your choice of the transfusion centre and to the blood type you introduce. You can choose how much of these data you provide to us but please remember that we cannot provide the services if you do not provide some of this information.

 For these purposes, for the purpose of ensuring the security of your account and for the purpose of providing you benefits we process the information you provide to us.

 This information is processed in order to perform the agreement (terms of service) with you and with your consent. For expressing your consent to receive push notifications, please select “allow” when you are prompted for your accept to receive push notifications. Later on, you can edit the consent into the phone notification settings. Some features, such as location are under your control and you can disable them from phone settings. All the notifications regarding your account will be generated even if you did not allow push notifications, but they will not be sent directly to you. The notifications can be found in the notifications section of the application.

 In order for you to sign up with Facebook, logging with Facebook will mean that Donorium will get access to your public profile, friends and e-mail address and your account will be automatically created.

 We also collect automatically information such as device and connection information, language zone, IP, information about the use of our services, such as performance information, for the purpose of installing the application and in our legitimate interest to improve the features and functionality of the application.

 We will use anonymized data for analytical purposes.

 You are responsible for the accuracy of the information you provide in Donorium. You can update or delete your account from the application’s settings.

4. CU CINE ÎMPĂRTĂȘIM DATELE DVS. PERSONALE?

4. TO WHOM WE DISCLOSE YOUR PERSONAL DATA?

 Pentru scopurile descrise în această politică, transferăm datele dvs. către centrele de transfuzie sanguină pe care le-ați selectat pentru a vă face programarea și pentru a valida donarea. Centrele de transfuzie sanguină la care transferăm datele dvs. sunt parteneri ai Smart Society și sunt operatori de date împreună cu Smart Society, ceea ce înseamnă că datele dvs. sunt prelucrate de ambele părți în scopul comun de a efectua serviciile furnizate prin aplicație. În acest scop, există o relație contractuală care asigură protecția datelor dvs. personale.

 De asemenea, datele dvs. sunt împărtășite cu Facebook în scopul utilizării opțiunii de înregistrare cu contul de Facebook, așa cum am menționat mai sus.

 Vă rugăm să aveți în vedere faptul că numele și punctajul obținut în Donorium sunt publice și vor fi vizibile pentru toți utilizatorii aplicației Donorium.

 For the purposes described in this Policy we transfer your data to the blood transfusion centres which you selected in order to make and validate your appointment for a donation. The transfusion centres to which we transfer your data are partners of Smart Society and are data controllers together with Smart Society, meaning that your data is processed by both parties for the common purpose of carrying out the services provided by the app. For this purpose there is a contractual relationship in place, ensuring the protection of your personal data and the use only for the purposes set out in this Policy.

 Also, data is shared with Facebook for the purpose of using the option to login with Facebook, as mentioned above.

 Please note that your full name and scoring obtained in Donorium will be public for other users of the Donorium app.

5. VĂ TRANSFERĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA UE?

5. DO WE TRANSFER YOUR PERSONAL DATA ABROAD?

 În contextul îndeplinirii scopurilor prezentate în această politică, folosim servicii de găzduire situate în afara Uniunii Europene. Furnizorul de servicii cloud pe care îl folosim este Amazon. Vă rugăm să consultați termenele și condițiile de utilizare ale serviciului de găzduire aici.

 In the context of completing the purposes presented to you in this policy, we use hosting services which are located outside of the European Union. The cloud provider which we use is Amazon. Please find their terms and conditions of use here.

6. PENTRU CÂT TIMP VĂ PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

6. FOR HOW LONG DO WE STORE YOUR PERSONAL DATA?

 Vom păstra datele dvs. cu caracter personal până la închiderea contului dvs. și în conformitate cu obligațiile legale, obligațiile contractuale, adică termenele și condițiile de utilizare agreate.

 După închiderea contului, datele vor deveni indisponibile în conformitate cu procedurile noastre, ceea ce ar putea implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

 We will store your personal data until the closing of your account and in accordance with our legal obligations, our contractual obligations, meaning the agreed Terms of Service.

 After the termination of your account, the data will be made unavailable in accordance with its procedures, which may involve archiving, anonymizing or destroying it.

7. PRELUCRĂM DATELE PERSONALE ALE COPIILOR?

7. DO WE PROCESS PERSONAL DATA OF CHILDREN?

 Pentru a utiliza Donorium trebuie să aveți cel puțin 16 ani.

 In order to use Donorium you must be at least 16 years old.

8. CUM ASIGURĂM SIGURANȚA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL?

8. HOW DO WE KEEP YOUR DATA SECURE?

 Ne asigurăm că implementăm măsuri tehnice și organizatorice rezonabile și adaptate nivelului de risc pentru a ne asigura că dvs. personale și contul dvs. sunt protejate.

 We make sure that we implement reasonable technical and organisational measures to ensure the safety of your personal data and of your account.

9. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE PERSONALE PE CARE LE PRELUCRĂM DESPRE DVS.?

9. WHAT ARE YOUR RIGHTS REGARDING THE PERSONAL DATA WE PROCESS ABOUT YOU?

 Când prelucrăm datele dvs. personale, este foarte important să știți că aveți următoarele drepturi:

  a. Dreptul de acces la datele personale pe care le prelucrăm: aveți dreptul să obțineți o confirmare dacă prelucrăm datele personale sau nu și, dacă da, să aveți acces la tipul de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, prin trimiterea unei cereri în această privință;

  b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor personale inexacte sau incomplete pe care le avem despre dvs. sau ștergerea datelor dvs. personale în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate (și nu există un scop legal sau legitim), (ii) vă retrageți consimțământul și nu mai există niciun alt motiv legal de prelucrare (iii) obiectați și nu avem motive pentru continuarea prelucrării (iv) datele au fost prelucrate ilegal (v) este necesară ștergerea datelor pentru respectarea legislației UE sau a legislației române sau (vi) datele au fost colectate de la copii;

  c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele personale prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor personale (ii) prelucrarea este ilegală, însă nu doriți să ștergem datele dvs. personale, ci să restricționăm utilizarea datelor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de datele dvs. personale pentru scopurile pe care le-am descris în această politică, dar solicitați datele pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei reclamații sau (iv) v-ați opus prelucrării, pe perioada de așteptare a verificării dacă motivele legitime de prelucrare prevalează;

  d. Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în acest moment;

  e. Dreptul de a se opune prelucrării datelor din motive legate de situația dvs. particulară, atunci când prelucrarea se bazează pe un interes legitim în scopuri de marketing direct;

  f. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea individuală automată, inclusiv profilarea;

  g. Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, respectiv dreptul de a transfera aceste date unui alt operator, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe executarea unui contract și se realizează prin utilizarea de mijloace automate;

  h. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor competente

 Puteți să vă exercitați drepturile în orice moment. Pentru orice întrebări privind drepturile dvs., vă rugăm să ne scrieți la hello@smartsociety.ro

 When we process your personal data, it is very important to know that you have the following rights:

  a. The right of access to the personal data we process about you: you have the right to obtain a confirmation whether or not we process your personal data, and, if so, to have access to the type of personal data and to the conditions of processing, by sending us a request in this regard;

  b. The right to request the rectification or erasure of personal data: you have the right to request , the rectification of inaccurate or incomplete personal data which we have about you, or the erasure of your personal data in case (i) the data are no longer necessary for their original purpose (and no new lawful purpose exists), (ii) we initially process your data based on your consent and you withdraw your consent and therefore no lawful ground exists anymore, (iii) you object and we have no overriding grounds for continuing the processing, (iv) the data have been processed unlawfully, (v) erasure is necessary for compliance with EU law or Romanian law, or (vi) the data were collected from children;

  c. The right to request the restriction of processing: you have the right to ask for the restriction of processing in cases where: (i) you consider that the personal data processed is inaccurate, for a period enabling us to verify the accuracy of the personal data; (ii) the processing is unlawful, however you don’t want us to erase your personal data, but to restrict the use of data; (iii) in case we no longer need your personal data for the purposes we described in this policy, but you are requiring the data for establishing, exercising or defending a legal claim or (iv) you have objected to processing pending the verification whether our legitimate grounds prevail;

  d. The right to withdraw your consent for processing, when the processing is based on your consent, without affecting the lawfulness of processing undertaken until that moment;

  e. The right to object to the data processing on grounds related to your particular situation, when the processing is based on legitimate interest and to object at any moment to the data processing for direct marketing purposes, including profiling;

  f. The right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects for your similarly affect you in a significant manner;

  g. The right to data portability, meaning the right to receive your personal data, which you provided us in a structured, commonly used and machine-readable format and the right to transfer those data to another controller, if the processing is based on your consent or the performance of a contract and is undertaken by using automatic means;

  h. The right to file a complaint with the Data Protection Authority (ANSPDCP) and the right to address to the competent courts of law.

 You may exercise your rights at any time. For any questions regarding your rights please write to us at hello@smartsociety.ro

10. MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

10. CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

 Ori de câte ori această politică va suferi modificări substanțiale, veți primi o notificare care descrie modificările efectuate.

 Whenever this Policy will suffer substantial changes you will receive a notification, describing the changes performed.