TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

TERMS AND CONDITIONS OF USE FOR THE WEBSITE

A WEBHELY HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI


 Vă mulțumim pentru implicarea dumneavoastră pentru susținerea sistemului de transfuzie sanguină și a pacienților care necesită transfuzie de sânge!

 Prezentul document cuprinde Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.donorium.ro de către utilizatorii acestuia și este redactat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 Conținutul site-ului www.donorium.ro, denumit în continuare servicii, este proprietatea exclusivă a Asociației Smart Society, organizație neguvernamentală înregistrată în România, denumită în continuare titular. Accesarea serviciilor puse la dispoziție de titular prin intermediul prezentei platforme presupune acceptarea Termenilor și condițiilor ce urmează a fi detaliați în continuare.

 Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile, vă rugăm să nu accesați și nu utilizați aceste servicii. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment și fără notificare prealabilă Termenii și Condițiile de utilizare, fiind responsabilitatea utilizatorului de a verifica acest document la fiecare accesare a serviciilor puse la dispoziție.

 Pe acest site veți regăsi informații despre echipa noastră, aplicația Donorium, Ghidul Donatorului, modalitățile prin care utilizatorii, persoane fizice sau juridice, se pot implica în inițiativa noastră, precum și o secțiune denumită Blog, ce cuprinde o serie de știri în legătură directă cu activitatea noastră.

 Thank you for your involvement in supporting the blood transfusion system and patients in need of blood transfusions!

 This document includes the Terms and Conditions of use for the website www.donorium.ro by its users and is drafted in accordance with the provisions of Regulation no. 679 of 27.04.2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data.

 The content of the website www.donorium.ro, hereinafter referred to as services, is the exclusive property of the Smart Society Association, a non-governmental organization registered in Romania, hereinafter referred to as the owner. Accessing the services provided by the owner through this platform implies acceptance of the Terms and Conditions detailed below. If you do not agree with the terms and conditions, please do not access or use these services. Additionally, we reserve the right to modify the Terms and Conditions of use at any time and without prior notice, and it is the user's responsibility to check this document each time the services are accessed.

 On this site, you will find information about our team, the Donorium application, the Donor's Guide, ways in which users, whether individuals or legal entities, can get involved in our initiative, as well as a section called Blog, which includes news directly related to our activities.

 Köszönjük részvételét a vérátömlesztési rendszer támogatásában és azoknak a betegeknek, akiknek vérátömlesztésre van szükségük!

 Ez a dokumentum tartalmazza a www.donorium.ro weboldal felhasználói általi történő használatának feltételeit, és az egyének személyes adatok kezelésére vonatkozó 2016.04.27-i 679-es számú rendelet rendelkezéseinek megfelelően készült el.

 A www.donorium.ro weboldal tartalma, továbbiakban szolgáltatások, az Smart Society Egyesület kizárólagos tulajdona, egy Romániában bejegyzett nem kormányzati szervezet, továbbiakban tulajdonos. A tulajdonos által ezen a platformon keresztül nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés a lent részletezett Felhasználási Feltételek elfogadását jelenti. Ha nem ért egyet a feltételekkel, kérjük, ne férjen hozzá vagy ne használja ezeket a szolgáltatásokat. Ezenkívül fenntartjuk magunknak a jogot a Felhasználási Feltételek bármikori és előzetes bejelentés nélküli módosítására, és a felhasználó felelőssége, hogy minden hozzáférés alkalmával ellenőrizze ezt a dokumentumot.

 Ezen a webhelyen információkat talál csapatunkról, a Donorium alkalmazásról, a Donor útmutatóról, azokról a módokról, amelyekkel a felhasználók, legyenek azok magánszemélyek vagy jogi személyek, részt vehetnek kezdeményezésünkben, valamint egy „Blog” nevű szakaszt, amely olyan híreket tartalmaz, amelyek közvetlenül kapcsolódnak tevékenységeinkhez.

1. ACCESUL SERVICIILOR

1. ACCESS TO SERVICES

1. SZOLGÁLTATÁSOK HOZZÁFÉRÉSE

 Accesând serviciile puse la dispoziție de către Titular, vi se vor solicita o serie de informații, care, odată furnizate, constituie acordul dumneavoastră privind Termenii și Condițiile, precum și Politica de Confidențialitate.

 Accesul utilizatorilor pe site-ul www.donorium.ro se poate realiza prin formularea unui mesaj în baza adresei de e-mail și a numelui. Odată transmis un mesaj către titular, utilizatorul își exprimă acordul pentru transmiterea oricărei comunicări de tip newsletter, cu informații utile sau despre activitatea titularului.

 Pentru a avea acces la activitatea titularului, utilizatorul trebuie:

  • să fie de acord cu prezentul document care reprezintă Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului,
  • să ia la cunoștiință Politica de Confidențialitate în cadrul căreia sunt detaliate scopurile și modalitățile în care îi sunt prelucrate datele cu caracter personal și
  • să își dea acordul de a primi comunicările mai sus menționate.

 Dacă ulterior, utilizatorul dorește să-și retragă acordul și să nu mai primească comunicări de informare din partea titularului, acesta are posibilitatea să se dezaboneze prin accesarea link-ului de dezabonare de la finalul comunicării primite.

 By accessing the services provided by the Controller, you will be asked for a series of information, which, once provided, constitutes your agreement to the Terms and Conditions, as well as the Privacy Policy.

 User access to the www.donorium.ro website can be done by sending a message based on the email address and name. Once a message is sent to the Controller, the user expresses their consent to receive any newsletters with useful information or about the Controller's activity.

 To access the activities of the Controller, the user must:

  • agree with this document representing the Terms and Conditions of website use,
  • become aware of the Privacy Policy, where the purposes and methods of processing personal data are detailed, and
  • give consent to receive the above mentioned communications.

 If later on, the user wishes to withdraw their consent and no longer receive informative communications from the Controller, they have the option to unsubscribe by accessing the unsubscribe link at the end of the received communication.

 A Kontroller által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez számos információt kell megadnia, amelyeket egyszer megadva hozzájárulását jelenti a Felhasználási Feltételekhez, valamint az Adatvédelmi irányelvhez.

 A www.donorium.ro weboldalhoz való felhasználói hozzáférés e-mail cím és név alapján történő üzenet küldésével lehetséges. Amint az üzenetet elküldték a Kontrollernek, a felhasználó kifejezi beleegyezését abba, hogy bármilyen hírlevelet fogadjon az információkról vagy a Kontroller tevékenységéről.

 A Kontroller tevékenységének eléréséhez a felhasználónak:

  • egyetértenie kell ezzel a dokumentummal, amely a weboldal felhasználási feltételeit reprezentálja,
  • tájékozódnia kell az Adatvédelmi irányelvről, ahol részletesen le vannak írva személyes adatainak feldolgozásának céljai és módszerei, valamint
  • hagynia kell, hogy beleegyezzen a fent említett kommunikációk fogadásába.

 Ha később a felhasználó visszavonja a beleegyezését, és nem szeretne többé tájékoztató kommunikációt kapni a Kontrollertől, lehetősége van a leiratkozásra a kapott kommunikáció végén található leiratkozó hivatkozás segítségével.

2. ACCESUL CĂTRE TERȚE PERSOANE

2. ACCESS TO THIRD PARTIES

2. HARMADIK FELEK HOZZÁFÉRÉSE

 Titularul nu este responsabil de conţinutul furnizat de terţe persoane, sau de conţinutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul platformei. În cazul accesării unor trimiteri către alți titulari de servicii, se vor aplica termenii și condițiile de utilizare corespunzătoare acestora.

 The owner is not responsible for the content provided by third parties or for the content of external pages referred to from within the platform. In case of accessing references to other service holders, their respective terms and conditions of use will apply.

 A tulajdonos nem felelős harmadik féltől származó tartalomért, vagy a platformon belülről hivatkozott külső oldalak tartalmáért. Amennyiben más szolgáltatókra vonatkozó hivatkozásokhoz való hozzáférés történik, azokra a megfelelő felhasználási feltételek lesznek alkalmazandóak.

3. DREPTURILE ASUPRA CONȚINUTULUI SERVICIILOR FURNIZATE

3. RIGHTS OVER THE CONTENT OF THE PROVIDED SERVICES

3. JOGOK A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN

 Titularul serviciilor deține drepturi de proprietate intelectuală asociate serviciilor furnizate, designului, siglelor precum și a domeniilor. Această platformă este pentru uzul privat al utilizatorului și prin accesarea acesteia, ia la cunoștință și este de acord că nu poate reproduce în niciun fel conținutul serviciilor furnizate, în lipsa consimțământului expres al titularului.

 Utilizatorul este de acord să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze nicio lucrare pe baza imaginilor și informațiilor postate pe această platformă, fără consimțământul expres al titularului. Utilizatorul este responsabil pentru orice material pe care îl trimite sau îl încarcă pe această platformă și este obligația sa să se asigure că acest material este legal, nu este ofensator și nu încalcă drepturile noastre sau ale terților.

 Titularul îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment, porţiuni ale conţinutului prezentei platforme. Totodată, Titularul îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut din platformă.

 The owner of the services holds intellectual property rights associated with the provided services, design, logos, and domains. This platform is for the private use of the user, and by accessing it, they acknowledge and agree that they cannot reproduce the content of the provided services in any way without the express consent of the owner.

 The user agrees not to modify, sell, distribute, or create any work based on the images and information posted on this platform without the express consent of the owner. The user is responsible for any material they submit or upload to this platform, and it is their obligation to ensure that this material is legal, non-offensive, and does not violate our rights or those of third parties.

 The owner reserves the right to suspend, modify, add, or delete portions of the content of this platform at any time. Additionally, the owner reserves the right to restrict users' access to a portion or the entirety of its content on the platform.

 A szolgáltatások tulajdonosa szellemi tulajdonjogokkal rendelkezik a nyújtott szolgáltatások, a design, a logók és a domainek kapcsán. Ez a platform a felhasználó magánhasználatára szolgál, és annak elérésével elismeri és beleegyezik abba, hogy nem reprodukálhatja a nyújtott szolgáltatások tartalmát semmilyen módon a tulajdonos kifejezett beleegyezése nélkül.

 A felhasználó beleegyezik abba, hogy nem módosítja, eladja, terjeszti vagy hoz létre bármilyen munkát a platformon közzétett képek és információk alapján a tulajdonos kifejezett beleegyezése nélkül. A felhasználó felelős minden anyagért, amelyet feltölt vagy közöl ezen a platformon, és kötelessége biztosítani, hogy ez az anyag törvényes legyen, nem sértő, és ne sértse meg a mi jogainkat vagy harmadik felek jogait.

 A tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy bármikor felfüggessze, módosítsa, hozzáadja vagy törölje ennek a platformnak a tartalmának részeit. Emellett a tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza a felhasználók hozzáférését a platform tartalmának egy részéhez vagy egészéhez.

4. LIMITAREA RĂSPUNDERII

4. LIMITATION OF LIABILITY

4. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

 Titularul platformei nu va fi obligat și nu garantează în niciun fel pentru conținutul serviciilor furnizate către utilizatori. Oferim serviciile "ca atare" și nu verificăm modul în care utilizatorii folosesc serviciile noastre. Prin urmare, nu ne asumăm responsabilitatea pentru pierderea datelor sau pentru întreruperea furnizării serviciilor.

 Vă asigurăm însă, că depunem eforturi rezonabile atât pentru a vă păstra contul în siguranță, cât și pentru a vă oferi servicii de calitate și operaționale. Cu toate acestea, utilizatorul acceptă că titularul nu va fi tras la răspundere pentru eventualitatea producerii unei disfuncționalități a platformei accesate (întrerupere, îngreunare, probleme tehnice, etc.). Titularul nu poate fi tras la răspundere pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea platformei, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a conținutului serviciilor furnizate.

 The owner of the platform will not be obligated and does not guarantee in any way for the content of the services provided to users. We provide the services "as is" and do not monitor how users use our services. Therefore, we do not assume responsibility for data loss or service interruption.

 However, we assure you that we make reasonable efforts to keep your account secure and to provide you with quality and operational services. Nevertheless, the user agrees that the owner will not be held responsible for any dysfunction of the accessed platform (interruption, hindrance, technical issues, etc.). The owner cannot be held responsible for any loss or damage that may result from the use of the platform, regardless of its cause, or from the misinterpretation of the content of the provided services.

 A platform tulajdonosa nem köteles, és semmilyen módon nem garantálja a felhasználóknak nyújtott szolgáltatások tartalmát. A szolgáltatásokat "ahogyan van" biztosítjuk, és nem figyeljük, hogyan használják a felhasználók a szolgáltatásainkat. Ezért nem vállalunk felelősséget az adatvesztésért vagy a szolgáltatás megszakadásáért.

 Ugyanakkor biztosítjuk Önöket, hogy ésszerű erőfeszítéseket teszünk a fiókjuk biztonságban tartása érdekében, és minőségi, működőképes szolgáltatásokat nyújtunk. Mindazonáltal a felhasználó elfogadja, hogy a tulajdonos nem vállal felelősséget a hozzáférhető platform hibás működéséért (megszakadás, akadályozás, technikai problémák stb.). A tulajdonos nem tartható felelősnek semmilyen veszteségért vagy kárért, amely a platform használatából eredhet, függetlenül az okától, vagy a nyújtott szolgáltatások tartalmának félreértelmezéséből eredő károkért.

4. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI LEGEA APLICABILĂ

4. DISPUTE RESOLUTION AND APPLICABLE LAW

4. VITA ELRENDEZÉSE ÉS AZ IRÁNYADÓ JOG

 Politica de confidențialitate, Politica privind modulele cookie și Termenii și condițiile vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea română și supuse irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor din România. Pentru orice reclamație, utilizatorul va încerca să rezolve mai întâi disputa prin contactarea noastră la adresa de e-mail hello@donorium.ro.

 Dacă această politică se modifică în vreun fel, vom plasa o versiune actualizată pe această pagină. Actualizarea regulată asigură că sunteți întotdeauna la curent cu ce informații colectăm, cum le folosim și în ce circumstanțe, precum și cu orice modificări ale termenilor și condițiilor privitoare la acestea.


 Cea mai recentă actualizare a acestor Termeni și condiții a fost realizată la data de 13 mai 2023.

 The Privacy Policy, Cookie Policy, and Terms and Conditions shall be governed and construed in accordance with Romanian law and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts in Romania. For any complaints, the user will first attempt to resolve the dispute by contacting us at the email address hello@donorium.ro.

 If this policy is amended in any way, we will place an updated version on this page. Regular updating ensures that you are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, as well as any changes to the terms and conditions related to them.


 The most recent update of these Terms and Conditions was made on May 13, 2023.

 Az Adatvédelmi irányelv, a Cookie irányelv és a Felhasználási feltételek a román jog szerint lesznek irányítva és értelmezve, és kizárólag a román bíróságok kizárólagos joghatóságának lesznek alávetve. Bármely panasz esetén a felhasználó először megpróbálja a vitát megoldani azzal, hogy kapcsolatba lép velünk a hello@donorium.ro e-mail címen.

 Ha ez a szabályzat bármilyen módon módosul, frissített verziót helyezünk el ezen az oldalon. A rendszeres frissítés biztosítja, hogy mindig tájékozottak legyenek arról, hogy milyen információkat gyűjtünk, hogyan használjuk fel, és milyen körülmények között, valamint az ezekre vonatkozó feltételek és feltételek bármilyen változásairól.


 Ezen Felhasználási feltételek legutóbbi frissítése 2023. május 13-án történt.